Jamile Peixoto Pereira
F. 999.937.005
Psicologia Organizacional, Terapia Sexual, Diversidade e Gênero.

jamilepeixotopereira@gmail.com

Joyce Goldstein

(51) 33324973                Porto Alegre/RS

Jorge Ondere Neto

Porto Alegre/RS